Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Definicje

Definicje określeń użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy akt świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Kancelaria – Kancelaria Prawna Zarzycka i Partnerzy Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 246, NIP 5833437255 ,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi,
 4. Usługa – usługi świadczone odpłatnie przez Kancelarię drogą elektroniczną określone w § 2 Regulaminu.

§ 2 Usługi

Kancelaria drogą elektroniczną świadczy odpłatnie usługi z zakresu pomocy prawnej, tj.:

 1. udziela porad prawnych,
 2. sprzedaje pakiety prawne dla firm

§ 3 Wprowadzanie danych i korygowanie błędów przez Klienta

 1. Warunkiem korzystania z usługi porad prawnych i pakietów prawnych jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień. Klient przy poradach prawnych w formularzu dostępnym na stronie internetowej Kancelarii wpisuje imię i nazwisko, nr tel., treść zapytania i wybiera rodzaj konsultacji. Po wypełnieniu formularza Klient wciska pole „Potwierdź wizytę”. Wciśnięcie przez Klienta pola „Potwierdź wizytę” równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. Przy zakupie pakietów prawnych Klient wpisuje Imię, Nazwisko, Dane adresowe, telefon, email. Wcisnięcie przez klienta przycisku: Kupuję i płacę równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Klient może w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania kopi zapytania dokonać korekty błędów we wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią lub wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@znanymecenas.pl

§ 4 Ochrona danych osobowych

Z chwilą wysłania formularza zamieszczonego na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. §

§ 5 Termin wykonania usługi

 1. Wykonanie usługi nastąpi:

– w przypadku porady prawnej w wyznaczonym przez klienta terminie, po uprzednim zaksięgowaniu kwoty wskazanej w wycenie usługi

– w przypadku pakietu prawnego w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego Kancelarii kwotą wskazaną w wycenie usługi.

 1. W uzasadnionych wypadkach Kancelaria zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi.
 2. Kancelaria obowiązana jest poinformować Klienta o powodach przedłużenia terminu wykonania usługi oraz podać nowy termin wykonania usługi.
 3. Jeżeli informacje podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie usługi w całości, Klient na żądanie Kancelarii dokona uzupełnienia zapytania. Termin wykonania usługi, o którym mowa w ust. 1 liczy się wówczas od daty uzyskania przez Kancelarię uzupełnienia zapytania. Jeżeli Klient nie dokona w ciągu 5 dni uzupełnienia zapytania, usługa zostanie wykonana wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalają na to informacje przekazane przez Klienta.
 4. Z chwilą wysłania formularza odnośnie porady prawnej lub zamówienia pakietu prawnego Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od dnia zawarcia umowy. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

§ 6 Płatności

 1. Klient dokonuje płatności za usługę poprzez wpłatę wskazanej w wycenie kwoty przez płatności PAYU osadzonej na stronie Kancelarii.
 2. Klient może zrezygnować z usługi po otrzymaniu jej wyceny bez obowiązku zapłaty wskazanej kwoty.

§ 7 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Kancelarii kwotą wskazaną w wycenie usługi.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w przypadku braku uznania rachunku bankowego Kancelarii wskazaną w wycenie kwotą w terminie 5 dni od daty wysłania wyceny usługi do Klienta.

§ 8 Kodeksy etyczne

 1. Kancelaria świadczy usługi z uwzględnieniem Kodeksu Etyki Adwokackiej.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacja dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię może zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@znanymecenas.pl
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 6 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres-email, przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji.
 4. Nie będzie rozpatrywana reklamacja, która została złożona po upływie terminu, który został wskazany w ust. 2 lub nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej doręczenia.

§ 10 Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Kancelaria jest obowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 2. Kancelaria nie jest obowiązana do naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będącej następstwem okoliczności, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty zapłaconej przez Klienta za usługę.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest wprowadzanie do formularza znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii oraz przesyłanie pocztą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. We wszystkich sporach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.
 5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Kancelarii. Dalsze korzystanie z usług po publikacji zmienionego Regulaminu oznacza akceptację dokonanych zmian.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.